VPCO Tholen e.o.

VPCO Tholen e.o

Grondslag
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Schrift.

Doelstellingen
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer protestants-christelijke scholen voor Tholen en omstreken. Zij beoogt niet het maken van winst. Zij tracht dit doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel gedienstig zijn. Elke school behorende tot de vereniging is vrij om binnen de gemeenschappelijke grondslag en de wettelijke kaders en regelgeving een eigen onderwijskundig concept te ontwikkelen en uit te voeren.

Kernwaarden
De kernopdracht wordt in praktijk gebracht op basis van een aantal gedeelde waarden en uitgangspunten. Deze vormen het referentiekader van de vereniging. De kernwaarden zijn te beschouwen als leidende principes; een richtsnoer en een toetssteen voor onze vereniging uitgedrukt in geloof, hoop en liefde geïnspireerd door Gods Woord.

Bovenstaande waarden worden o.a. zichtbaar in:

respect
veiligheid
zorg
collegialiteit
professionaliteit
openheid
eerlijkheid

Onze school vormt samen met drie andere scholen de vereniging voor protestants-christelijk onderwijs te Tholen en omstreken, kortom: VPCO Tholen e.o.

De andere drie scholen zijn:

SmdB ‘De Ark’ in Oud-Vossemeer
CBS ‘Het Kompas’ in Anna Jacobapolder
Jenaplanschool met de Bijbel in Poortvliet
Bekijk Virtual Tour!