Passend onderwijs

Passend onderwijs

Wij bieden ondersteuning aan alle kinderen. Alle kinderen krijgen zo ‘passend mogelijk’ onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen. Het kind staat centraal. Ook kinderen met specifieke / extra onderwijsbehoeften hebben met extra ondersteuning een plek op onze school, tenzij speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is omdat school niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. School kan een beroep doen op inzet, ondersteuning en expertise van buiten de school, zoals het Samenwerkingsverband Kind op 1 of de RPCZ. Er kan een arrangement aangevraagd worden wanneer de ondersteuningsbehoeften van een kind de basisondersteuning overstijgen. In principe krijgt het kind de extra onderwijsondersteuning welke het nodig heeft, onder verantwoordelijkheid van de eigen school. Voor de ouders is de leerkracht en de IB-er op school het eerste aanspreekpunt. Samen wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en besproken en steeds gekeken of de ondersteuning nog steeds passend is.

Bij het omgaan met verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in de groep kiezen we voor een groepsgewijze aanpak binnen het leerstofjaarklassensysteem. Het weekplan geeft de kinderen het vertrouwen in het maken van keuzes en maakt de kinderen zelfverantwoordelijk voor deze keuzes. De kinderen krijgen de ruimte om dingen goed en en fout te doen en er wordt steeds gereflecteerd en geëvalueerd op het proces. Binnen het weekplan wordt gedifferentieerd op hoeveelheid, niveau en interesse.

De basisondersteuning wordt door onze school zelf georganiseerd en gegeven. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning op maat van de leerlingen in zijn of haar groep. De onderwijsassistenten zijn ondersteunend en uitvoerend. De intern begeleiders functioneren als coördinator passend onderwijs en begeleiden leerlingen en leerkrachten.
Bekijk Virtual Tour!